05 SieCZYNNOŚCI PRAWNE

Rejestr Notarialny służy do ewidencjonowania czynności prawnych i ochrony sądowej stosunków prawnych, zatem niezbędnym jest krótkie wyjaśnienie czym są oba te pojęcia. W tej części serwisu zajmiemy się czynnościami prawnymi.

Czynnością prawną nazywamy czynność (inaczej pewne zdarzenie prawne) dokonywaną przez co najmniej jeden podmiot prawa cywilnego i zawierającą treść określającą skutki tej czynności, czyli ustanowienie, zmianę lub zniesienie stosunku prawnego. Podmiotem prawa cywilnego może być osoba fizyczna jak i osoba prawna. Podmiot prawa cywilnego może być zatem stroną czynności prawnej i z uwagi na to wyróżnia się następujące rodzaje czynności prawnych:

♦   czynności jednostronne – są to czynności dokonywane przez jeden podmiot,
♦   czynności dwu- lub wielostronne – są to czynności dokonywane zgodnie przez co najmniej dwa podmioty,
♦   uchwały – są to czynności dokonywane wolą większości przez organy osób prawnych.

Czynnościami jednostronnymi najczęściej spotykanymi w Królestwie Dreamlandu są:

♦   sporządzenie testamentu,
♦   przyjęcie i odrzucenie spadku,
♦   przyrzeczenie publiczne,
♦   uznanie dziecka,
♦   porzucenie rzeczy.

Czynnościami dwu- lub wielostronnymi najczęściej spotykanymi w Królestwie Dreamlandu są umowy, w których wszystkie strony są jednakowo zobowiązane, jak i uprawnione do określonych czynności. Można tutaj wyróżnić:

♦   umowy związane z prowadzeniem określonego rodzaju działalności,
♦   umowy lub akty związane z wstępowaniem w i występowaniem z związków małżeńskich, partnerskich i rodzinnych.

Uchwałami najczęściej spotykanymi w Królestwie Dreamlandu są uchwały wyrażające wolę organów kolegialnych reprezentujących osoby prawne.

Komentowanie wyłączone.