08 StyUmowa sprzedaży nieruchomości – ALIZON C3

UMOWA SPRZEDAŻY
z dnia 8 stycznia 2014 roku w Alizonie

zawarta pomiędzy:

Marchią Alizon, NIFI A69822, reprezentowaną przez Margrabiego Siergiusza wicehrabiego Asketila, zwana dalej „Sprzedającym”

a

Instytutem Erbokańskim, NIFI A75004, zwanym dalej „Kupującym”

treści następującej:

  1. Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności nieruchomości, przeznaczonej na cele biznesowe, oznaczonej numerem C3 położonej w osadzie Alizon w Marchii Alizon; oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
  2. Sprzedający sprzedaje kupującemu przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1.
  3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w momencie wpłaty ceny nabycia na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
  4. Cena nabycia przedmiotu umowy wynosi 5.000D (słownie: pięć tysięcy dreamów).
  5. Wpłaty ceny nabycia dokonuje się na rachunek bankowy nr LUI-P786851-119 w terminie do 24 stycznia 2014 roku.
  6. Koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym w szczególności koszty postępowania przed sądem o wpis do księgi wieczystej ponosi Kupujący.
  7. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.

 

Podpisano:

(-) Siergiusz wicehrabia Asketil
Margrabia Alizonu

(-) C. Darosareier-St.
Prezes Instytutu Erbokańskiego

Jedna odpowiedź do wpisu “Umowa sprzedaży nieruchomości – ALIZON C3”

  1. […] PRAWA RZECZOWE: — Dział IV – HIPOTEKI: — Podstawy wpisów w księdze: Umowa sprzedaży nieruchomości C3 w Alizon III. Kosztami postępowania obciążyć […]