08 StyUmowa sprzedaży nieruchomości – ALIZON B1-B4

UMOWA SPRZEDAŻY
z dnia 8 stycznia 2014 roku w Alizonie

zawarta pomiędzy:

Marchią Alizon, NIFI A69822, reprezentowaną przez Margrabiego Siergiusza wicehrabiego Asketila, zwana dalej „Sprzedającym”

a

SG Ataman SA, NIFI B57026, zwanym dalej „Kupującym”

treści następującej:

 1. Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości, przeznaczonych na cele mieszkalne, oznaczonych numerami B1 i B2, oraz przeznaczonych na cele biznesowe, oznaczonych numerami B3 i B4, położonych w osadzie Alizon w Marchii Alizon; oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 2. Sprzedający sprzedaje kupującemu przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1.
 3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w momencie wpłaty ceny nabycia na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
 4. Cena nabycia przedmiotu umowy wynosi 20.000D (słownie: dwadzieścia tysięcy dreamów). Wartość pojedynczej nieruchomości wynosi 5.000D (słownie: pięć tysięcy dreamów).
 5. Wpłaty ceny nabycia dokonuje się na rachunek bankowy nr LUI-P786851-119 w terminie do 24 stycznia 2014 roku.
 6. Koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym w szczególności koszty postępowania przed sądem o wpis do księgi wieczystej ponosi Kupujący.
 7. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.

 

Podpisano:

(-) Siergiusz wicehrabia Asketil
Margrabia Alizonu

(-) C. Darosareier-St.
Prezes SG Ataman SA

komentarze 4 do wpisu “Umowa sprzedaży nieruchomości – ALIZON B1-B4”

 1. […] PRAWA RZECZOWE: — Dział IV – HIPOTEKI: — Podstawy wpisów w księdze: Umowa sprzedaży nieruchomości B1, B2, B3, B4 w Alizon III. Kosztami postępowania obciążyć […]

 2. […] PRAWA RZECZOWE: — Dział IV – HIPOTEKI: — Podstawy wpisów w księdze: Umowa sprzedaży nieruchomości B1, B2, B3, B4 w Alizon III. Kosztami postępowania obciążyć […]

 3. […] PRAWA RZECZOWE: — Dział IV – HIPOTEKI: — Podstawy wpisów w księdze: Umowa sprzedaży nieruchomości B1, B2, B3, B4 w Alizon III. Kosztami postępowania obciążyć […]

 4. […] PRAWA RZECZOWE: — Dział IV – HIPOTEKI: — Podstawy wpisów w księdze: Umowa sprzedaży nieruchomości B1, B2, B3, B4 w Alizon III. Kosztami postępowania obciążyć […]