24 LutUmowa zlecenia wykonania BPSX

UMOWA ZLECENIA
z dnia 24 lutego 2014 roku w Gedanii

zawarta pomiędzy:

Jego Ekscelencją Martinem Schlesingerem-Asketilem, NIM 196135, zamieszkałym w Księstwie Surmali, zwany dalej „Zlecenioborcą”

a

Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru, NIFI A86544, reprezentowane przez Jego Książęcą Mość Daniela von Witta, Księcia Zjednoczonego Księstwa, zwane dalej „Zleceniodawcą”

treści następującej:

  1. Zleceniobiorca oświadcza, że wykona zlecenie obejmujące adaptację bazy prawnej o nazwie Karoliina, według specyfikacji podanej przez Zleceniodawcę; oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
  2. Zleceniobiorca wykona Zleceniodawcy instalację i adaptację systemu Karoliina na użytkowanie przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 1.
  3. Wykonanie umowy następuje w ciągu 14 dni od jej zawarcia.
  4. Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić wynagrodzenie w wysokości 35.000 D.
  5. Wpłaty wynagrodzenia dokonuje się na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie 5 dni od wdrożenia systemu Karoliina według sugestii Zleceniodawcy w Bazie Prawnej Sądu Książęcego.
  6. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.
(-) Daniel von Witt
(-) Martin Schlesinger-Asketil
Komentowanie wyłączone.