16 SieUmowa – system KSR

UMOWA ZLECENIE

zawarta w dniu 16 sierpnia 2013 r. w Książęcym Mieście Buuren, pomiędzy:

Książęcą Szkołą Rycerską, NIFI A52674, zwaną dalej „Szkołą”, z siedzibą w Książęcym Mieście Buuren, reprezentowaną przez Jego Książęcą Mość Daniło markiza de la Vegę, Księcia Zjednoczonego Księstwa,

a

sir Robertem von Olivą, NIM 867823, zamieszkałym w Alizonie (Luindor), zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,

treści następującej:

§ 1

 1. Szkoła zleca Zleceniobiorcy wykonanie zlecenia pierwszego obejmującego opracowanie szaty graficznej i układu funkcjonalnego strony internetowej Szkoły oraz zlecenia drugiego obejmującego wykonanie pełnej konfiguracji systemu zarządzania oświatowego Moodle pod kątem funkcjonowania Szkoły i w ramach jej serwisu internetowego.

 2. Zleceniobiorca oświadcza, że samodzielnie wykona do 31 sierpnia 2013 roku oba zlecenia, o których mowa w ust. poprzednim, pod adresem wskazanym przez Szkołę, oraz zobowiązuje się wprowadzić władze Szkoły w pełen zakres funkcjonalności strony i jej części składowych.

 3. Szkoła oświadcza, że będzie sukcesywnie dostarczać Zleceniobiorcy wszystkie niezbędne materiały, w tym w szczególności pliki graficzne i tekstowe, które będą zamieszczane na stronie internetowej, przez cały okres trwania umowy.

§ 2

Szkoła:

 1. Planuje oddanie strony internetowej do użytku po 31 sierpnia 2013 roku.

 2. Przekaże Zleceniobiorcy planowaną koncepcję strony internetowej, w tym mające się na niej znaleźć podstrony.

 3. Zastrzega sobie prawo do swobodnego podejmowania decyzji dotyczących tworzonej strony internetowej co do jej ostatecznego kształtu w ramach zaproponowanych koncepcji.

 4. Jest uprawniony do wykorzystywania strony internetowej w całości lub fragmentach w prowadzonej przez siebie działalności edukacyjnej, a ponadto głównie w celach promocyjnych, internetowych i wydawniczych.

§ 3

Zleceniobiorca:

 1. Zgadza się wykonać oba zlecenia zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez Szkołę.

 2. Zobowiązuje się wprowadzić pełną funkcjonalność strony internetowej zgodnie z życzeniem i oczekiwaniami Szkoły.

 3. Oświadcza, że autorskie prawa majątkowe do koncepcji, szaty graficznej i funkcjonalności strony internetowej przekazywane są Szkole w chwili opublikowania ich w serwisie.

§ 4

 1. Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30.000 D (słownie: trzydzieści tysięcy dreamów) za każde zlecenie.

 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. poprzedzającym jest płatne niezwłocznie po oddaniu do użytku w pełni kompletnego serwisu, jednak nie później niż do 5 września 2013 roku.

§ 5

Wszelkie możliwe spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd.

§ 6

 1. Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy identycznej z formą, w jakiej ją sporządzono, pod rygorem nieważności.

 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 3. Wszelkie koszty zawarcia umowy (rejestracji w sądzie) ponosi Szkoła.

 

Szkoła

(-) Daniło markiz de la Vega

Książę Zjednoczonego Księstwa

Zleceniobiorca

(-) sir Robert von Oliva