Historia


 OKRES FORMOWANIA IDEI ZJEDNOCZENIOWEJ I KONFEDERACJI

Z

jednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru stało się pierwszym owocem federalnych reform zmierzających do zmniejszenia, i to drastycznego, liczby prowincji z istniejących w roku 2010 pięciu – do zaledwie dwóch. Mówimy o 2010 roku, gdyż wtedy najsilniej rozpoczęto realizację tych planów. Łączenie prowincji było jednym z postulatów Klubu Republikańskiego, w szczególności zaś premierzy końca 2010 roku i większej części 2011: kolejno Jego Królewska Wysokość Edward Artur (kadencja 06.11.2010-23.02.2011), Jego Ekscelencja Ghardin (kadencja 23.02.2011-26.04.2011) oraz Jego Królewska Wysokość Pavel Svoboda (kadencja 26.04.2011-26.10.2011) konsekwentnie i skutecznie realizowali te plany. W tym czasie starano się odgórnie przeprowadzić „fuzje” prowincji rozważając różne warianty: poczynając od personalnego łączenia prowincji poprzez osadzanie w ich stolicach wspólnych namiestników (z początkiem 2011 roku pojawił się pomysł, aby Jego Królewska Wysokość Artur Piotr Książę Luindoru obejmował także stołki namiestnicze w Morlandzie i Weblandzie) przez różne formy faktycznego scalania do tworzenia zupełnie nowych podmiotów. Jednocześnie władze federalne przygotowywały nową Konstytucję.

T

ymczasem w Furlandii i Luindorze obaj ich namiestnicy, Jego Książęca Mość Martin van Buuren Książę Furlandii oraz wspomniany Jego Królewska Wysokość Artur Piotr Książę Luindoru, mimo swojego nieukrywanego sceptycyzmu co do idei łączenia prowincji, podjęli taką próbę oddolnie, stawiając na politykę ewolucji i stopniowych zmian w kierunku zjednoczenia sąsiadujących ze sobą Furlandii i Luindoru (co odpowiadało także postulatom rządowym, celującym w wizję połączonej Furlandii z Luindorem oraz Morlandu, Surmali z Weblandem). 6 lutego 2011 roku w Saudade Książęta-Namiestnicy zawiązali Unię Saudadzką. Akt Unii stanowił o odrębności prawnej tworzących ją prowincji, jednak był zdecydowaną zapowiedzią postępujących zmian – obydwa dwory książęce łączyły relacje bardzo przyjazne. Akt Unii Saudadzkiej stanowił m.in. o utworzeniu jednego sądu krajowego, delegowaniu jednego Senatora do izby wyższej dreamlandzkiego parlamentu oraz uzgadnianie stanowisk wobec władz federalnych.

W

ybór Senatorów reprezentujących prowincje miał jednak dobiec końca, gdyż obie wersje nowej ustawy zasadniczej nie przewidywały utrzymania Senatu, a tym samym rezygnacji z dwuizbowego parlamentu Królestwa. Jego Królewska Wysokość Artur Piotr był projektodawcą tzw. Karty Konstytucyjnej – jednego z tych projektów, w której podejście do prowincji było bardzo liberalne i stawiało na znaczą ich autonomię (także w zakresie ewentualnych połączeń tudzież podziałów). 11 sierpnia 2011 roku Jego Królewska Mość Robert I wydał Postanowienie ws. przeprowadzenia referendum ogólnonarodowego dotyczącego zmiany Konstytucji. Odbyło się ono w sierpniu, w którym prawie 53% głosujących, którzy oddali głosy ważne opowiedziało się za nową Konstytucją – projekt Karty Konstytucyjnej przepadł.

W

ydarzenia na szczeblu federalnym poprzedziły zmiany w Unii Saudadzkiej. Najpierw 26 kwietnia 2011 roku funkcję Namiestnika Luindoru przejął od JKW Artura Piotra wieloletni działacz i mieszkaniec Jego Ekscelencja Sted Asketil. Jego rola w cementowaniu Unii Saudadzkiej na tym się jednak nie zakończyła. Latem z wszelkich funkcji w Królestwie, także z funkcji Namiestnika zrezygnował Książę Furlandii Martin van Buuren. Regent Królestwa, nie kto inny jak JKW Artur Piotr w sierpniu powierzył Księciu Luindoru pełnienie obowiązków Namiestnika Furlandii. Od 7 sierpnia 2011 roku Furlandię i Luindor łączyła już unia personalna. Sprawy z zjednoczeniem zaczęły odtąd przyspieszać, by w końcu, 30 października 2011 roku Książę Sted Asketil wydał w Furlandii i Luindorze dekrety w sprawie referendum, w którym mieszkańcy obu prowincji mieli wypowiedzieć się, czy są „za” czy „przeciw” połączeniu. Integracja była tak daleko posunięta, a w konieczność łączenia prowincji wierzyło już bardzo wielu obywateli, że wynik głosowania nie mógł być inny, jak tylko aprobować zjednoczenie. Zostało ono usankcjonowane 4 grudnia 2011 roku. Księstwo Furlandii i Księstwo Luindoru przestały istnieć, a powstała jedna, nowa prowincja – Unia Saudadzka (Zjednoczone Księstwo). Izba Poselska przyjęła w tym czasie zmianę Konstytucji wpisując do niej nazwę nowej prowincji. Z funkcji namiestniczej zrezygnował jednak Jego Ekscelencja Sted Asketil, a po zmianie na tronie Królestwa Dreamlandu, co nastąpiło 14 grudnia 2011 roku i ponownym objęciu Korony przez Jego Królewską Mość Artura Piotra, ten powierzył pełnienie obowiązku Namiestnika Koronnego Unii Michałowi Nadolańczykowi. Wykonywał on te obowiązki przez 3 tygodnie.

NARODZINY I ROZWÓJ UNII: NAMIESTNIK MARTIN DE JOUSTIN

2

9 grudnia 2011 roku Jego Królewska Mość Artur Piotr przywrócił obywatelstwo Martinowi van Buurenowi, który zmienił nazwisko i od początku 2012 roku był znany już jako Martin de Joustin. 5 stycznia 2012 roku Jego Książęca Mość Martin de Joustin został drugim Namiestnikiem Koronnym Unii Saudadzkiej. Niezwłocznie razem z Marszałkiem Książęcym Michałem Nadolańczykiem przystąpił do budowy nowej prowincji – jej serwisów internetowych oraz prawa. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Rozpoczęto od najważniejszego aktu prawa krajowego – Konstytucji. Książę oktrojował ją 8 stycznia 2012 roku. Akt Konstytucyjny wszedł w życie dwa dni później. Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzone jest Święto Konstytucji. Doświadczony prawnik, jakim był de Joustin, wdrożył kolejne prawa (o symbolach prowincji, o Dworze Książęcym, statusie marchii i inne) oraz nadał ziemię Alizonu Jego Ekscelencji Stedowi Asketilowi, odtąd tytułującemu się Margrabią Alizonu. Ważne rozstrzygnięcia dotyczyły także ziem byłych księstw – Furlandii i Luindoru. Otrzymały one status palatynatów zarządzanych przez komesów. Jednocześnie na wzór federalny powstała także Domena Książęca składająca się od marca 2012 roku z Książęcego Miasta Buuren jako siedziby Dworu, Agendart jako stolicy Unii, Saudade – stolicy Luindoru, a także posiadłości Toussaint (zamek wraz z przyległościami). W pierwszym półroczu 2012 roku powstały także obecne serwisy internetowe Zjednoczonego Księstwa – ich autorem i projektodawcą był oczywiście sam Książę.

P

lusy pociągały za sobą jednocześnie wydarzenia negatywne – aktywność Marszałka Książęcego Michała ustała zupełnie w drugim kwartale 2012 roku. Na dodatek znacząco spadła aktywność w Zjednoczonym Księstwie i liczba aktywnych obywateli, czego potwierdzeniem były wyniki wyborów do Izby Poselskiej XIX kadencji. Dane na temat frekwencji jasno pokazywały, że w młodej prowincji nie dzieje się najlepiej. Na łączną liczbę 3 aktywnych obywateli składał się Martin de Joustin (Furlandia) oraz Sted AsketilMichał Nadolańczyk (Luindor). Na szczęście kryzys demograficzny miał się wkrótce skończyć.

© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto