Majątek

Księstwo Furlandii i Luindoru jest najwyższym krajowym podmiotem finansów publicznych. Oprócz środków pieniężnych na rachunku bankowym (NIFI A86544) dysponuje ponadto innym majątkiem – zarządzanym bezpośrednio przez Księcia i Dwór Książęcy lub poprzez inne – podlegające im organy krajowej władzy publicznej.

Nadworny Departament Skarbu Książęcego prowadzi bieżące wyceny wszystkich majątków znajdujących się na terenie Zjednoczonego Księstwa, a w szczególności zaś tych, których jest ono właścicielem. Raz na pół roku dane nt. majątku są publikowane w formie obwieszczenia. Na koniec 2012 roku stan majątku został oceniony na 3,54 mld D – głównie na sumę tę składają się grunty (3,51 mld D). Do wyceny stosuje się przyjęte stawki za grunty pozamiejskie między 1 a 5 D za 1 ar ziemi. W miastach sytuacja jest nieco inna – ogólnie rzecz biorąc wartość gruntów i nieruchomości rośnie w kierunku centrum miasta oraz wokół ważniejszych obiektów.

Obecnie sprawozdania majątkowego nie upublicznia się. Dotychczas opublikowane zostało jedno takie sprawozdanie: za 2. półrocze 2012 roku.