Hrabstwo Ermeny zostało utworzone dnia 15 marca 2013 roku na podstawie postanowienia książęcego o nadaniu ziemi Jego Ekscelencji Hansowi wicehrabiemu von Witt, mieszkańcowi Alhambry (Palatynat Furlandia). Decyzja o nadaniu ziemi opierała się na Prawie lennym Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru. Stolicą hrabstwa jest Osada Ermena polozona nad Morzem Południowofurlandzkim.

Hrabstwo Ermeny, mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni, posiadają bardzo bogaty świat flory i fauny. Między innymi dzięki temu ta część Wielkiej Furii cieszy się ogromną popularnością wśród turystów.

W lasach może dojść do sytuacji wyjątkowych jak np. spotkanie z dzikiem. Nie należy jednak obawiać się na zapas i pamiętać, że dzikie zwierzę bardzo rzadko przejawiają agresje. Chyba, że czują się zagrożone lub opiekują się potomstwem.

Na terenach hrabstwa występują głównie: ryś, lis, dzik, sarna, zające, ryjówki, dzikie kaczki, bażanty, kuropatwy. Najbardziej wytrwali mają szanse ujrzeć na niebie szczególnie rzadki okaz bociana.Rolnictwo jest jednym z działów ermeńskiej gospodarki, którego podstawowym celem jest dostarczanie płodów rolnych. Jednym z głównych czynników sprzyjających rozwojowi uprawy roli i roślin, a także chowu i hodowli zwierząt jest równinne i pagórkowate ukształtowanie powierzchni terenu.


Rolnictwo: uprawa pszenicy, ziemniaków, lnu i buraków cukrowych.
Leśnictwo: wycinka drzew z Puszczy Ermeńskiej.
Hodowla: bydło, trzoda chlewna.


Jakość gleb:

- ok. 60% powierzchni gruntów ornych zajmują gleby średnio przydatne dla rolnictwa (dające plony = 100% normy), do których należą: gleby płowe, brunatne wyługowane i deszczowo-glejowe z piasków i glin zwałowych oraz gleby rdzawe, bielicowe i bielice;

- ok. 30% powierzchni gruntów ornych zajmują gleby korzystne dla rolnictwa (dające plony = 105% normy), do których należą: gleby brunatne właściwe i wyługowane, gleby płowe, brunatne wyługowane i deszczowo-glejowe z lessów oraz rędziny;

- ok. 10% powierzchni gruntów ornych zajmują gleby bardzo korzystne dla rolnictwa (dające plony = 120% normy), do których należą: czarnoziemy i szare gleby leśne, czarne i szare ziemie oraz mady.