Lenna


S

tosunki lenne w Księstwie są jednym z jego głównych znaków rozpoznawczych w Królestwie i poza jego granicami. To one decydują o unikatowości tej części kraju przyczyniając się walnie do rozwoju regionalnego. Lennicy książęcy, przez co są jednocześnie lennikami królewskimi (w myśl zasady: wasal mojego wasala jest moim wasalem), dbają o nadane im ziemie przyczyniając się do rozkwitu tych części prowincji, które wcześniej były zapomniane i niezagospodarowane. Dzięki polityce lennej to się zmienia, a wraz z nią oblicze prowincji.


Garść historii

Księstwo wykształciło tradycję nadań ziemskich, częściowo niezależnie przyznawanych od tych, które otrzymać mogą arystokraci na podstawie prawa federalnego. W 2007 roku na mocy trójstronnego porozumienia króla, namiestnika koronnego i obdarowanego arystokraty utworzono pierwszą marchię – Dhatar, położoną w całości na wyspie o tej samej nazwie. Była to jednostka autonomiczna rządzona przez Jego Ekscelencję Pawła Erwina diuka de Archien-Liberi. Po jego ustaniu, w 2013 roku wróciła do posiadłości palatynatu. Marchia przestała istnieć, ale tradycja nadań ziemskich, z których wykształciło się ostatecznie prawo lenne Księstwa – przetrwała. Wykształciło się ostatecznie Prawo lenne regulowane dekretem.

Obecny system nadań ziemskich pozwala Księciu niezależnie ale i uzupełniająco w stosunku do nadań królewskich, obdarowywać arystokratów ziemią na obszarze prowincji. Obecnie na jego terenie istnieją dwa lenna: Alhambra i Ermena.


Lenna istniejące

PALATYNAT
ALHAMBRY

HRABSTWO
ERMENY

Lenna historyczne

MARCHIA DHATAR
BARONIA
RODO

MARCHIA
ALIZON

MARCHIA
TOUSSAINT

PALATYNAT SAUDADE

Chcesz dowiedzieć się więcej o unijnym systemie lennym?
FAQ odpowie na Twoje pytania.

Kim jest suweren?
Suweren, inaczej zwany także suzerenem, to Książę, który władny jest nadawać ziemię w drodze stosownego postanowienia, swojemu wasalowi.

Kim jest wasal?
Wasal, zwany także lennikiem, jest arystokratą noszącym jeden z następujących tytułów honorowych: baron, wicehrabia, hrabia, markiz, diuk; który otrzymał od suwerena ziemię w dziedziczne posiadanie.

Czym jest stosunek lenny i kiedy powstaje?
Mianem stosunku lennego określa się stosunek prawny, w jaki wstępują suzeren z wasalem dokonując obaj określonych czynności: suzeren wydając postanowienie o nadaniu ziemi, natomiast wasal składając przysięgę wierności i służbie na rzecz dobra powierzonej ziemi – po jej wygłoszeniu na forum Królestwa, stosunek lenny zostaje nawiązany a lenno staje się dziedziczną własnością wasala.

Czym jest lenno?
Lenno to ziemia, którą otrzymuje lennik w dziedziczne posiadanie od suzerena.

Kto może zostać wasalem?
Wasalem może zostać arystokrata posiadający jeden z wymienionych wcześniej tytułów honorowych, nie otrzymał wcześniej ziemi od Króla oraz daje należytą rękojmię rozwoju nadanego terenu. Zazwyczaj także lennikiem zostaje mieszkaniec Księstwa.

Jakie rodzaje lenn mogą występować?
Trzy: baronie, hrabstwa i marchie – zależnie od posiadanego tytułu przez lennika.

Czy lenno jest dziedziczne?
Tak. Dziedzicem może być spadkobierca w myśl ustawy federalnej o obywatelstwie i stałym pobycie albo następca wyznaczony przez wasala w drodze rozporządzenia. Nazwa lenna może ulec dopasowaniu do tytułu noszonego przez dziedzica w momencie objęcia przez niego lenna.

Czy wasal może stracić swoje lenno?
Tak. Może się go dobrowolnie zrzec albo może mu ono zostać odebrane przez Księcia, sąd powszechny, Sąd Parów lub Króla.

Co się stanie z chwilą nobilitacji wasala do tytułu księcia?
Lennikiem nie może być osoba z tytułem księcia, arcyksięcia i tytułem monarszym, ponieważ w tytulaturze krajowej występuje godność książęca przynależna namiestnikowi koronnemu. Osoba z takim tytułem pozbawiona zostaje lenna ale w zamian otrzymuje posiadłość w Domenie Książęcej oraz uposażenie pieniężne w wysokości 70% średniomiesięcznych dochodów lenna za ostatni okres rozliczeniowy.

Jakie przywileje posiada wasal?
(1) czerpanie wszelkich zysków z działalności na podległym terenie,
(2) ustalenie własnych symboli, o ile zawierać będą one element podkreślający przynależność tych terenów do Zjednoczonego Księstwa,
(3) posługiwanie się tytułem honorowym w połączeniu z nazwą nadanego lenna,
(4) przekazanie tytułu i ziem swojemu dziedzicowi na takich samych warunkach, jak te określone w niniejszym dekrecie i postanowieniu o nadaniu ziemi,
(5) uczestnictwo w Radzie Książęcej,
(6) uformowanie na podległym terenie własnych oddziałów wojskowych w sile:
a) batalionu lub równoważnego, przez barona,
b) dwóch batalionów lub jednostek równoważnych, przez wicehrabiego i hrabiego,
c) pułku lub równoważnego, przez markiza i diuka,
(7) wydawanie rozporządzeń w imieniu i za zgodą suzerena, które mogą być unieważnione przez wasala i suzerena.

Jakie obowiązki posiada wasal?
(1) dbanie o rozwój podległych terenów na każdej płaszczyźnie,
(2) uiszczanie na konto bankowe Zjednoczonego Księstwa comiesięcznej daniny w wysokości 10% dochodów marchii z poprzedniego miesiąca; danina powinna zostać uiszczona do drugiego dnia danego miesiąca włącznie,
(3) występowanie na każdą prośbę suzerena w sprawach właściwych Radzie Książęcej i nadanemu lennu oraz w jego obronie,
(4) świadczenie bezpłatnej gościny suzerenowi podczas wizyty na terenie lenna.

© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto